Jak zarejestrować urodziny dziecka w związku partnerskim?

W dobie ogromnej popularności związków partnerskich, pragniemy Państwa zachęcić do wcześniejszego ( już podczas ciąży) zadbania o rejestrację urodzenia Waszej pociechy. Dlaczego? Aby dokonać rejestracji dziecka w związkach partnerskich konieczna jest wizyta obojga rodziców…
Aż serce się kraje jak zmęczona trudami porodu i startu w macierzyństwo Mama, musi siedzieć z rozdrażnionym noworodkiem w oczekiwaniu na swoją kolej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dziecko jest narażone na infekcje…
Dlatego zebraliśmy dla Was przydatne informacje.

 

Wymagane dokumenty

  1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste z aktualnymi danymi lub paszporty wraz z poświadczeniem o stałym miejscu zameldowania).
  2. W przypadku matki panny – dowody osobiste rodziców oraz odpis skrócony aktu urodzenia matki (nie dotyczy jeżeli urodzenie zarejestrowane w Szczecinie); w wypadku matki rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli zostało ono zawarte poza Szczecinem) z adnotacją o jego rozwiązaniu; w wypadku matki wdowy – odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża (jeżeli wyżej wymienione zdarzenia miały miejsce poza Szczecinem) oraz w każdym z tych przypadków – dowody osobiste rodziców z aktualnymi danymi.
  3. Dodatkowo należy przedłożyć kartę ciąży.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego miasta, w którym urodziło się dziecko

Opłaty

Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.
Po złożeniu oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, urząd wydaje odpis protokołu.

Podstawa prawna

– Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami).

Inne informacje

  • Do uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców.
  • Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.
  • Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy – 300 dni od daty zgonu małżonka.
  • Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
  • W przypadku zgłoszenia urodzenia lub uznania ojcostwa dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polski – wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
  • Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć osoby, które ukończyły 16 lat i nie istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jednakże osoby które nie ukończyły 18 roku życia mogą złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym (dotyczy również sytuacji jeżeli jedna ze stron nie ukończyła 18 roku życia).

Dorota Songin

ZOBACZ WSZYSTKIE POSTY

OTRZYMUJ INFORMACJE

o działalności fundacji